Press Release             Amsterdam, December 6, 2011

 
--- PERSBERICHT ---
 
ACADEMISCH RENDEMENT VOOR BELEGGERS
 
Professionele beleggers krijgen nieuw gereedschap om wetenschappelijk getoetste handelsmodellen te gebruiken en extra rendement te genereren bovenop het ‘normale’ rendement van de markt. Vanaf nu kunnen beleggers deze handelsmodellen gemakkelijk vinden, toepassen en actief volgen via het Alpha Platform van Research Unlimited.
 
Dit platform ontsluit academisch getoetste, volledig transparante en robuuste handelsmodellen met een gedegen track record en aantoonbare meerwaarde. Er wordt gebruik gemaakt van actieve strategieën, gebaseerd op technische, fundamentele en kwantitatieve analyse. “Zo kan op eenvoudige en vooral betere wijze portefeuillerisico worden geminimaliseerd en beleggingsresultaat worden geoptimaliseerd.”, aldus Bob Emanuels, Senior Partner van Research Unlimited.
 
Veel wetenschappelijk onderzoek naar lucratieve handelsmodellen is ongebruikt op de plank blijven liggen of slechts beschikbaar voor een selecte groep beleggers. “Daardoor worden veel beleggingsbeslissingen genomen op basis van subjectieve analyses en zijn deze vaak gebaseerd op schijnlogica, vuistregels en aannames, waarvan onduidelijk is of ze überhaupt goed werken. Het gevolg is teleurstelling en frustratie, omdat verwachtingen voor wat betreft rendement en risico achteraf niet blijken te stroken met de realiteit”, zo zegt Cees Quirijns, de andere Senior Partner van Research Unlimited.
 
De innovatie van het Alpha Platform ligt in de mogelijkheid om verschillende actieve en passieve strategieën met een eigen weging in één portefeuille samen te voegen en te volgen. Van deze samengestelde portefeuille worden de resultaten en statistieken over de laatste 15 jaar doorlopend berekend. Zo kan op maat worden aangesloten bij het individuele doelrisicoprofiel van iedere belegger. Quirijns: “De toegevoegde waarde van actief beleggen wordt daarmee direct inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Dat geeft beleggers vaste grond onder de voeten bij het nemen van hun beslissingen.
 
--- EINDE PERSBERICHT ---
 
 
OVER RESEARCH UNLIMITED Research Unlimited B.V. opgericht in 2003, is een Investment Research onderneming en stelt aan Financiële Professionals een set van hulpmiddelen ter beschikking, waarmee zij in staat zijn om op objectieve en reproduceerbare wijze wetenschappelijk onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen, teneinde portefeuillerisico te minimaliseren en beleggingsresultaat te optimaliseren. Research Unlimited beheert geen geld van derden en verstrekt geen beleggingsadvies. Voor meer informatie zie www.researchunlimited.nl
 
 
NOTEN VOOR DE REDACTIE

 Beleggingsbeslissingen worden door vele beleggers en hun adviseurs vaak genomen op basis van kwalitatieve (fundamentele of technische) analyses. Dergelijke kwalitatieve analyses zijn menigmaal gebaseerd op logica, vuistregels en/of aannames waarvan lang niet altijd duidelijk is of ze überhaupt goed werken. Het gevolg zijn verwachtingen die niet stroken met de realiteit, teleurstelling en frustratie, nu de rendements- en risicokarakteristieken van dergelijke strategieën doorgaans niet anders dan achteraf pas vastgesteld kunnen worden.

 Kwantitatieve modellen bieden daarvoor een oplossing. De analyses worden “geprogrammeerd”, waardoor ze niet alleen reproduceerbaar worden, maar bovendien middels een backtest inzicht geven in hun (historische) effectiviteit. Hierdoor wordt een handelsstrategie voor de belegger beheersbaar: hij verkrijgt een goed beeld van de (on)mogelijkheden van een specifieke beleggingsaanpak, kan daardoor beter gefundeerde beleggingsbeslissingen nemen en wordt vervolgens in staat gesteld de performance van een model actief te monitoren op mogelijke discrepanties versus het verleden.

 Kwantitatieve analyses komen echter niet zo gemakkelijk tot stand als de kwalitatieve: zij vereisen immers naast te objectiveren handelsregels ook aanzienlijke kennis van (en investeringen in) data, testmethodieken en (onderhoud van) specialistische software. Hierdoor zijn kwantitatieve beleggingsmodellen vaak slechts toegankelijke voor een zeer beperkte groep beleggers. Research Unlimited brengt daar verandering in en ontsluit deze modellen dus richting de bredere professionele beleggingsmarkt.

 De AFM heeft in haar leidraad “De klant in beeld: Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer” van 22 november 2011 nog eens onderstreept dat het van groot belang is dat beleggingsondernemingen hun beleggingsstrategieën kunnen uitleggen aan de klant, het voor de klant duidelijk is wat hij kan verwachten in termen van verwachte rendementen en risico’s, zodat teleurstellingen over de uitkomsten van de beleggingen tot op zekere hoogte kunnen worden voorkomen. Doelrendement en risicobereidheid van de klant moet volgens AFM niet alleen gekwantificeerd worden, maar bovendien moet de gekozen strategische asset allocatie daar ook aantoonbaar op aansluiten. Dit vereist dus –meer dan voorheen- dat beleggingsinstellingen de historische rendement- en risicokarakteristieken van hun beleggingsoplossingen meten en inzichtelijk maken.

 Voor meer informatie:
Research Unlimited B.V., Tel : +31 (0)20 80 80 218 Fax: +31 (0)20 820 22 88
Bob Emanuels +31 (0)6 39 43 66 28 , bob@researchunlimited.nl
Cees Quirijns +31 (0)6 50 93 44 82, cees@researchunlimited.nl
 
By using this site, you agree with the terms of our Privacy Statement together with our Terms of Use.